ข้าราชการ

  • พันจ่าเอก พงศธร ขนอนเวช

  • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม และทำหน้าที่เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/โรม

  • 9 ธันวาคม 2532
  • สมรส
  • นางสุภานันท์ ขนอนเวช
  • -
  • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

วสันต์ ไตรจิต

ผชท.ทร.ไทย/โรม และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม

นาวาโท

กิตติ หาญภักดี

รอง ผชท.ทร.ไทย/โรม และทำหน้าที่ ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/โรม

พันจ่าเอก

พงศธร ขนอนเวช

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม และทำหน้าที่เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/โรม

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด