ข้าราชการ

นาวาเอก

อนิรุธ สวัสดี

ผู้ช่วยทูตทหารเรือ

นาวาโท

กิตติ หาญภักดี

รองผู้ช่วยทูตทหารเรือ

พันจ่าตรี

พงศธร ขนอนเวช

เสมียนประจำสำนักงาน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด