รายนามรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

Release Date : 10-06-2019 00:00:00
รายนามรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

รายนามรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

 

๑.น.ท.ปิยะมินทร์      ถนัดอักษร               ๑ ต.ค.๕๔   -   ๓๐ ก.ย.๕๗

๒.น.ท.สันติ            เกศศรีพงษ์ศา           ๑ ต.ค.๕๗  -   ๓๐ ก.ย.๖๐

๓.น.ท.กิตติ            หาญภักดี                 ๑ ต.ค.๖๐   -   ปัจจุบัน