รายนามผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

Release Date : 10-06-2019 00:00:00
 รายนามผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

รายนามผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

 

๑.น.อ.หลวงเจียรกลการ (เจียม เจียรกุล)

พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๙๐

๒.น.อ.นรา ซึ้งถาวร

๑ ต.ค.๓๒ - ๓๐ ก.ย.๓๕

๓.น.อ.ยงยุทธ นพคุณ

๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๘

๔.น.อ.ชัชวาลย์ อัมระปาล

๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๑

๕.น.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๔

๖.น.อ.สมประสงค์ นิลสมัย

๑ ต.ค.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๗

๗.น.อ.บรรเจิด ศรีพระราม

๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ ม.ค.๕๐

๘.น.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ

๑ ก.พ.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒
       ๙.น.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๕
     ๑๐.น.อ.สมบัติ นาราวิโรจน์ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๘
     ๑๑.น.อ.อนิรุธ สวัสดี ๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๖๑
     ๑๒.น.อ.วสันต์ ไตรจิต ๑ ต.ค.๖๑ - ปัจจุบัน