รายนามผู้ช่วยทูตทหารเรือ

Release Date : 22-07-2015 00:00:00
 รายนามผู้ช่วยทูตทหารเรือ

รายนามผู้ช่วยทูตทหารเรือ

 

๑.น.อ.หลวงเจียรกลการ (เจียม เจียรกุล)

พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๙๐

๒.น.อ.นรา ซึ้งถาวร

๑ ต.ค.๓๒ - ๓๐ ก.ย.๓๕

๓.น.อ.ยงยุทธ นพคุณ

๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๘

๔.น.อ.ชัชวาลย์ อัมระปาล

๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๑

๕.น.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๔

๖.น.อ.สมประสงค์ นิลสมัย

๑ ต.ค.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๗

๗.น.อ.บรรเจิด ศรีพระราม

๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ ม.ค.๕๐

๘.น.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ

๑ ก.พ.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒
๙.น.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์

๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๕

๑๐.น.อ.สมบัติ นาราวิโรจน์

๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๘

๑๑.น.อ.อนิรุธ สวัสดี

๑ ต.ค.๕๘ - ปัจจุบัน